PRIVACYVERKLARING

Concern Voor Werk respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wanneer wij het hebben over de Concern voor Werk NV dan bedoelen wij daar ook mee de daaronder vallende bedrijven zoals Lavora BV en Schoonmaak Service Flevoland. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  Meldt u zich aan voor een nieuwsbrief dan worden uw gegevens opgenomen in een bestand.

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de website”): www.concernvoorwerk.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Concern Voor Werk, gevestigd te Vaartweg 67, 8243 PDLelystad, kvk-nummer:

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Concern Voor Werk. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wanneer we het in dit privacy statement hebben over werknemers, worden daar ook stagiaires en leerwerkers mee bedoeld. Van werknemers worden persoonsgegevens bewaard. Dat is ook nodig om invulling te geven aan de arbeidsovereenkomst dan wel de ambtelijke aanstelling, stageovereenkomst. Het gaat om voor de hand liggende gegevens zoals naam, adres, loon, arbeidsovereenkomst, gegevens rond functioneren, aan- en afwezigheid, verzuim enzovoort. Daarnaast is het zo dat Concern voor Werk een sociale onderneming is. Dat betekent dat er veel medewerkers werken waarvoor subsidie wordt ontvangen. Subsidies worden verleend in het kader van wet- en regelgeving. In het kader daarvan vindt er uitwisseling plaats met instanties zoals het UWV, de gemeenten en de Rijksoverheid. Is een werknemer ziek dan wordt in het kader van de re-integratie de arbodienst ingeschakeld. Ook daarmee worden gegevens uitgewisseld. Daarbij worden de wettelijke bepalingen gerespecteerd. Sommige werknemers zijn gedetacheerd. Om die detachering mogelijk te maken, moeten er gegevens worden uitgewisseld met de organisatie die de werknemer inleent en onder wiens leiding en toezicht de werknemer werkt. Werknemers worden bij indiensttreding geïnformeerd over de manier waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen

Artikel 7 – Clienten

Concern voor Werk voert in opdracht van bedrijven, Werkbedrijf Lelystad, Werkcorporatie en UWV re-integratietrajecten uit. In het kader daarvan is er sprake van verwerking van persoonsgegevens. Dit gebeurt met toestemming van de cliënt dan wel op basis van een wettelijke grondslag. Persoonsgegevens worden bewaard in cliëntendossiers die alleen in te zien zijn door degenen die bij dienstverlening van de betreffende cliënt zijn betrokken dan wel in het kader van het administratieve, financiële en/of het verantwoordingsproces een verantwoordelijkheid hebben.

Artikel 8 – Sollicitanten

Bij werving/selectie van nieuwe medewerkers maken we gebruik van meerdere methodieken. Ook sociale media zoals bijvoorbeeld Linkedin, kunnen daarbij ingezet worden, hetgeen zal gebeuren binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving. Wanneer u solliciteert bij Concern voor Werk komen de brieven binnen bij de personeelsafdeling. Daar worden ze geregistreerd en vervolgens verspreid onder degenen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure en eventueel de directie. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden brieven nog maximaal drie maanden in de portefeuille gehouden met het oog op een mogelijk andere functie binnen de organisatie. Indien u dit niet wil, kan dit te allen tijde worden aangegeven via het e-mailadres [email protected]. Na afloop van maximaal drie maanden worden de sollicitaties vernietigd dan wel verwijderd.

Artikel 9 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 10 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 11 – Bewaartermijn gegevens

Concern voor Werk is een veelzijdige organisatie die met veel bedrijven samenwerkt. Onze klanten zijn veelal bedrijven maar het kunnen ook particulieren zijn. Wij hechten aan persoonlijk contact. In dit kader worden namen, telefoonnummers en e-mailadressen van contactpersonen genoteerd en bewaard. Geeft u uw visitekaartje af of bent u klant bij ons dan wordt de bedrijfsnaam en uw naam opgenomen in het klantenbestand. Het kan zijn dat de gegevens uit het klantenbestand, worden gebruikt om andere diensten van de Concern voor Werk onder de aandacht te brengen.

In het kader van het klantencontact en het maken van afspraken houden wij gegevens bij in diverse klantensystemen en in mailboxen van onze medewerkers. Maakt u gebruik van onze diensten dan worden er facturen gestuurd die in ieder geval de wettelijke termijn bewaard blijven (7 jaar na afloop van het boekjaar) maar maximaal 10 jaar bewaard blijven. Ook alle correspondentie die op de geleverde diensten betrekking heeft wordt maximaal 10 jaar bewaard.

Artikel 12 – Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Geen overige cookies

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 13 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 14 – Camerabeelden

Bij Concern voor Werk (locatie Vaartweg) zijn in overleg met de ondernemingsraad camera’s opgehangen. Dit is gedaan om onze medewerkers een veilige en leefbare werkomgeving te bieden, voorkomen van diefstal en vandalisme. De camera’s hebben tot doel juist gedrag te stimuleren. Ze kunnen een afschrikkende werking hebben. In principe worden de beelden niet bekeken tenzij er een concrete aanleiding voor is. Dan wordt daar over beslist door de directie. De afspraak met de ondernemingsraad is dat de beelden maximaal vier weken bewaard mogen worden, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 16 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Functionaris Gegevensbescherming, [email protected]

Indien je toch niet tevreden bent met de privacy service van Concern voor Werk of je hebt een klacht welke je direct aan het toezichthoudende orgaan wilt stellen, dan is het mogelijk direct contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 7 September 2021

© Alle rechten voorbehouden Concern voor werk
Ga naar de inhoud