PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Concern voor Werk NV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wanneer wij het hebben over de Concern voor Werk NV dan bedoelen wij daar ook mee de daaronder vallende bedrijven zoals Lavora BV en Schoonmaak Service Flevoland. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Concern voor Werk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Alleen persoonsgegevens verwerken waar we een wettelijke grondslag voor hebben. De AVG kent zes grondslagen. Zo is verwerking bijvoorbeeld rechtmatig wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven.
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Medewerkers die met persoonsgegevens werken, een geheimhoudingsverklaring laten tekenen;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt dan wel een aanmerkelijk belang er mee wordt gediend.

Rechten in het kader van de AVG
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten:
– U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Concern voor Werk van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen de wettelijke termijn.
– Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
– U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens.
– Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Concern voor Werk van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.
– Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

Hieronder vindt u nadere informatie over de manier waarop wij met verschillende persoonsgegevens omgaan. Mocht u hier vragen over hebben of meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met Concern voor Werk op e-mailadres: AVGprivacy@concernvoorwerk.nl. Indien u gebruik wenst te maken van één van de rechten kan om legitimatie worden gevraagd.

Website en nieuwsbrief
Wanneer u de website van Concern voor Werk bezoekt, wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. We gebruiken cookies om uw aangegeven keuzes en voorkeuren te onthouden, om u een betere gebruikservaring te geven door o.a. het verbeteren van de website en om de inhoud verder aan te passen aan uw behoeften. Wij maken gebruik van Google Analytics om statistische informatie over het gebruik van de website bij te houden. De statistische informatie die hiervoor naar de servers van Google Inc. wordt gezonden is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP adres wordt geanonimiseerd en we delen verder géén gegevens met Google (en hun partners) en wij hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Concern voor Werk heeft geen invloed op de verwerking en opslag van deze informatie op de servers van Google welke zich ook buiten de Europese Unie kunnen bevinden. Op het moment dat u via de website een e-mail verstuurt dan wordt deze e-mail en de beantwoording daarvan nog twee maanden bewaard. Het kan immers zijn dat u er nog op terugkomt of nog een vraag heeft over de beantwoording. Daarna worden de e-mails weggegooid. Meldt u zich aan voor een nieuwsbrief dan worden uw gegevens opgenomen in een bestand.

Klanten
Concern voor Werk is een veelzijdige organisatie die met veel bedrijven samenwerkt. Onze klanten zijn veelal bedrijven maar het kunnen ook particulieren zijn. Wij hechten aan persoonlijk contact. In dit kader worden namen, telefoonnummers en e-mailadressen van contactpersonen genoteerd en bewaard. Geeft u uw visitekaartje af of bent u klant bij ons dan wordt de bedrijfsnaam en uw naam opgenomen in het klantenbestand. Het kan zijn dat de gegevens uit het klantenbestand, worden gebruikt om andere diensten van de Concern voor Werk onder de aandacht te brengen.

In het kader van het klantencontact en het maken van afspraken houden wij gegevens bij in diverse klantensystemen en in mailboxen van onze medewerkers. Maakt u gebruik van onze diensten dan worden er facturen gestuurd die in ieder geval de wettelijke termijn bewaard blijven (7 jaar na afloop van het boekjaar) maar maximaal 10 jaar bewaard blijven. Ook alle correspondentie die op de geleverde diensten betrekking heeft wordt maximaal 10 jaar bewaard.

Werknemers, stagiaires, leerwerkers bij Concern voor Werk
Wanneer we het in dit privacy statement hebben over werknemers, worden daar ook stagiaires en leerwerkers mee bedoeld. Van werknemers worden persoonsgegevens bewaard. Dat is ook nodig om invulling te geven aan de arbeidsovereenkomst dan wel de ambtelijke aanstelling, stageovereenkomst. Het gaat om voor de hand liggende gegevens zoals naam, adres, loon, arbeidsovereenkomst, gegevens rond functioneren, aan- en afwezigheid, verzuim enzovoort. Daarnaast is het zo dat Concern voor Werk een sociale onderneming is. Dat betekent dat er veel medewerkers werken waarvoor subsidie wordt ontvangen. Subsidies worden verleend in het kader van wet- en regelgeving. In het kader daarvan vindt er uitwisseling plaats met instanties zoals het UWV, de gemeenten en de Rijksoverheid. Is een werknemer ziek dan wordt in het kader van de re-integratie de arbodienst ingeschakeld. Ook daarmee worden gegevens uitgewisseld. Daarbij worden de wettelijke bepalingen gerespecteerd. Sommige werknemers zijn gedetacheerd. Om die detachering mogelijk te maken, moeten er gegevens worden uitgewisseld met de organisatie die de werknemer inleent en onder wiens leiding en toezicht de werknemer werkt. Werknemers worden bij indiensttreding geïnformeerd over de manier waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.

Cliënten
Concern voor Werk voert in opdracht van bedrijven, Werkbedrijf Lelystad, Werkcorporatie en UWV re-integratietrajecten uit. In het kader daarvan is er sprake van verwerking van persoonsgegevens. Dit gebeurt met toestemming van de cliënt dan wel op basis van een wettelijke grondslag. Persoonsgegevens worden bewaard in cliëntendossiers die alleen in te zien zijn door degenen die bij dienstverlening van de betreffende cliënt zijn betrokken dan wel in het kader van het administratieve, financiële en/of het verantwoordingsproces een verantwoordelijkheid hebben.

Sollicitanten
Bij werving/selectie van nieuwe medewerkers maken we gebruik van meerdere methodieken. Ook sociale media zoals bijvoorbeeld Linkedin, kunnen daarbij ingezet worden, hetgeen zal gebeuren binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving. Wanneer u solliciteert bij Concern voor Werk komen de brieven binnen bij de personeelsafdeling. Daar worden ze geregistreerd en vervolgens verspreid onder degenen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure en eventueel de directie. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden brieven nog maximaal drie maanden in de portefeuille gehouden met het oog op een mogelijk andere functie binnen de organisatie. Indien u dit niet wil, kan dit te allen tijde worden aangegeven via het e-mailadres privacy@concernvoorwerk.nl. Na afloop van maximaal drie maanden worden de sollicitaties vernietigd dan wel verwijderd.

Camerabeelden
Bij Concern voor Werk (locatie Vaartweg) zijn in overleg met de ondernemingsraad camera’s opgehangen. Dit is gedaan om onze medewerkers een veilige en leefbare werkomgeving te bieden, voorkomen van diefstal en vandalisme. De camera’s hebben tot doel juist gedrag te stimuleren. Ze kunnen een afschrikkende werking hebben. In principe worden de beelden niet bekeken tenzij er een concrete aanleiding voor is. Dan wordt daar over beslist door de directie. De afspraak met de ondernemingsraad is dat de beelden maximaal vier weken bewaard mogen worden, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren.

Tot slot
Hebt u vragen over de privacy, wilt u gebruik maken van de rechten die u heeft in het kader van de AVG of wilt u meer weten over het omgaan met persoonsgegevens binnen Concern voor Werk, dan kunt een e-mail sturen naar AVGprivacy@concernvoorwerk.nl. U mag uiteraard ook schrijven naar onderstaand adres. Noteer dan op de envelop ‘vertrouwelijk’.

Concern voor Werk
T.a.v. Functionaris voor de gegevensbescherming
Postbus 2032
8203 AA LELYSTAD

Concern voor Werk heeft het recht om het privacy statement te wijzigen. Controleer regelmatig op wijzigingen.

Laatste nieuws:

Agenda:

Concern voor Werk n.v.

Vaartweg 67
8243 PD Lelystad
Postbus 2032
8203 AA Lelystad

T: 0320-80 00 00
E: info@concernvoorwerk.nl
KvK 39075070
BTW nr.: NL8103.87.967.B01

© Alle rechten voorbehouden Concern voor werk
Skip to content